Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Την ερχόμενη Παρασκευή 20 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας υπό την προεδρεία του δημάρχου Φώτη Δημητριάδη. Πρόκειται για τακτική συνεδρίαση με έξι (6) θέματα ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 14:00. Δείτε τα θέματα: 

1. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια επίπλων.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (δοσομετρικές αντλίες).

3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση καταστήματος Τ.Κ. Καμποχωρίου .

4. Λήψη απόφασης για : α. την έγκριση ή μη του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της πράξης “ Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας ” και Β. τον ορισμό ημερομηνίας για την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψήφιου αναδόχου.

5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση με την Ομόρρυθμη Εταιρεία “ Υιοί Χριστοφόρου Καιρίδη Ο.Ε.”

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ενός (1) αυτοκινήτου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: