Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

400 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με τετρακόσιους εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας θα προσληφθούν στονΔήμο Θεσσαλονίκης 400 απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσηςδιαφόρων ειδικοτήτων.
Οι προσλήψεις θα γίνουν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Διευθύνσεων Καθαριότητας και......

Ηλεκτρολογικού.
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Πρόσληψης του δήμου, θα αναλάβουν καθήκοντα:
-305 εργάτες τριες καθαριότητας ΥΕ,
-45 οδηγοί απορριμματοφόρων και φορτηγών οχημάτων καθαριότητας ΔΕ,
-21 οδηγοί ρυμουλκών οχημάτων καθαριότητας ΔΕ,
-2 ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων ΔΕ,
-14 μηχανικοί αυτοκινήτων ΔΕ και
-2 ηλεκτροσυγκολλητές ΔΕ.
-1 τεχνίτης βαφής αυτοκινήτων ΔΕ,
-5 ηλεκτροτεχνίτες εναεριτών ΔΕ και
-5 χειριστές ανυψωτικών καλαθοφόρων μηχανημάτων ΔΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί απορριμματοφόρων θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας, ενώ ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' Ε' κατηγορίας απαιτείται για την ειδικότητα ΔΕ οδηγών ρυ μουλκών οχημάτων καθαριότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, ή με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α 1, ΤΚ 546 40 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κ. Αικατερίνης Ματλά. Τηλ. 2310 877.128.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον Δήμο Θεσσαλονίκης, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep. gr), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www. kep.gov.gr).
Αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική προκήρυξη στην ιστοσελίδα του δήμου www.thessaloniki.gr.
dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: