Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 360 ΕΥΡΩ

Το τελικό ΟΚ από το νέο υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση αναμένεται προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή υπουργική απόφαση που έχει ήδη καταρτιστεί και προβλέπει επίδομα ανεργίας από 360 ευρώ το μήνα, έως και 3.000 ευρώ το χρόνο για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, έμπορούς, βιοτέχνες αλλά και γιατρούς, δικηγόρους μηχανικούς ή δημοσιογράφους που έχασαν τη δουλειά τους και......

πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. 
Η απόφαση βρίσκεται στα συρτάρια του υπουργείου Εργασίας από την προηγούμενη κυβέρνηση (Παπαδήμου) και αναμένονται οι τελικές πινελιές από το νέο υπουργό, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή. Άλλωστε, το μέτρο αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, βρίσκεται στο κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ που συμμετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα και αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα των προγραμματικών δηλώσεων του νέου υπουργού. 
Ο σχετικός νόμος που το προβλέπει υπάρχει και αυτό που αναμένεται είναι η υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, που παρουσιάζει σήμερα το Capital.gr. Δεν αποκλείονται αλλαγές της τελευταίας στιγμής, όμως οι βασικές αρχές της απόφασης είναι δεδομένες. 
Σύμφωνα με αυτές, δικαιούχοι του βοηθήματος από τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενων του ΟΑΕΔ, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι οποίοι διακόπτουν το επάγγελμά τους για τουλάχιστον τρεις μήνες από τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση ή δεν αυτοαπασχολούνται. 
Ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων δικαιούται χορήγηση βοηθήματος από μία μόνο πηγή. 
Για τη χορήγηση του επιδόματος, ο δικαιούχος απαιτείται, σωρευτικά, να 
πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 
Α)Να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης στον φορέα που υπάγεται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος. 
Β)Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, να έχει καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: 
Εισφορές για έναν χρόνο, για τους δικαιούχους που διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1η Ιανουαρίου του 2012. 
Εισφορές για τουλάχιστον 2 χρόνια, για τους δικαιούχους που διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1η Ιανουαρίου του 2013. 
Εισφορές για τουλάχιστον 3 χρόνια, για τους δικαιούχους που διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1η Ιανουαρίου του 2014 και μετά. 

Γ)Το συνολικό ατομικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των τριών ετών πριν από τη λήψη του βοηθήματος να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 50.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των τριών ετών πριν από τη λήψη του βοηθήματος να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 100.000 ευρώ. 

Δ)Διακοπή του επαγγέλματος από την 1/1/2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος και σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των ασφαλιστικών φορέων. 

Ε)Ο δικαιούχος να μην έχει αναλάβει μισθωτή απασχόληση ή να μην αυτοαπασχολείται ή να μη λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης ξένης χώρας, για το χρονικό διάστημα που δικαιούται το βοήθημα. Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ απαιτείται η διακοπή της ασφάλισης στον ανωτέρω τομέα. 

ΣΤ)Ο δικαιούχος που διακόπτει το επάγγελμα να μην έχει υπαχθεί στην προεραιτική ασφάλιση του φορέα του και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία. 

Ζ)Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας. 

Η)Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται. 

Θ)Να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Τα δικαιολογητικά: 
- Υποβολή αίτησης στον ΟΑΕΔ, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του δικαιούχου, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση της βεβαίωσης του ταμείου για τη διακοπή της ασφάλισης. 
- Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η διακοπή τους ασφάλισης ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής. 
- Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΥΟ ότι δεν έχει κάνει έναρξη νέας επαγγελματικής δραστηριότητας ως φυσικό πρόσωπο και δεν συμμετέχει σε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την καταβολή του βοηθήματος. 
- Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας τριετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος (ή της τελευταίας τριετίας που προηγείται της διακοπής του επαγγέλματος). 
- Υπεύθυνη κατά νόμο δήλωση στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας. 

Βάσει της αρχικής πρόβλεψης, η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, θα είναι από 3 έως 12 μήνες και το ποσό θα κυμαίνεται από 360 ευρώ ανά μήνα, έως 3000 ευρώ το χρόνο.
capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: